Kolloidalt silver

Av: Henrik Eiselt, Vitaminverket.com
Kolloidalt silver eller KS som det ofta kallas har blivit väldigt populärt och används mot alla möjliga åkommor.  Vissa anser att det är lösningen på det mesta och använder det dagligen mendan andra anser att det är humbug med motiveringen att koncentrationen av silver är för låg. Vi säljer inte kolloidalt silver men jag tyckte ändå att det kunde vara lite intressant med en artikel. 

Silver användes flitigt förr i tiden innan antibiotikan kom. Kolloidalt silver (KS) innehåller silverjoner  (Ag+) i mycket små doser men är inte tillåtet att säljas som kosttillskott inom EU och därför säljs det som desinfektionsmedel men inofficiellt  används KS både invärtes och utvärtes och har snabbt blivit väldigt populärt. KS går att köpa i de flesta butiker som säljer kosttillskott. Med kolloid menar man att mycket små (nano)partiklar av silver är dispergerade/ upplösta i vatten... de har blivit "ett" med vattnet kan man säga. 

Antimikrobiellt
Silverjonen (AG+, namnet kommer från Argentum som är den latinska benämningen) som finns i KS har i studier visat sig ta död på en rad olika mikrobiella patogener och det är det främsta argumentet för att använda KS. Det här väcker så klart frågan hur våra goda tarmbakterier påverkas om man dricker KS? Det är faktiskt lite svårt att svara på. Flera studier tyder på det men testmetoder med mera varierar. Det är svårt att överföra resultatet från en in vitro-studie till verkliga förhållanden. I en studie som publicerades i Nanotoxicology 2016 jämfördes silver i doser som var 100-400 gånger högre än de doser som i in vitro försök visat antimikrobiell effekt med antibiotika (bredspektrum). Resultatet var att antibiotikan tydligt förändrade proportionen på bakteriestammar med tydlig minskning av Bacteroidetes (gram-negativa) och ökning av Firmicutes-stammar (gram-positiva). Silver påverkade denna proportion obetydligt. De flesta som använder KS regelbundet kan nog intyga att de inte märker av några symptom på att de goda bakterierna slås ut och vi kan därför utgå från att KS inte har någon negativ effekt men kanske inte någon positiv effekt heller på tarmfloran. 

Hur dödar KS bakterier?
KS dödar bakterier genom att dels förstöra cellmembran genom att reagera med peptidoglykan och dels genom tränga in i celler och hämma cellandning och stör metabolismen vilket genererar reaktiva syreföreningar som leder till att bakterien dör.  

Tar KS dör på svamp/jäst?
Det varierar beroende på typ vilket släkte svampen tillhör och det kan krävas lång exponering. Man har gjort studier på inomhusmögel och visat att silver hämmar tillväxt av flera släkten. Candida, dermatofytos (tinea, såsom fotsvamp, nagel hud) är KS inte så supereffektivt men kan med fördel kombineras med svampdödande läkemedel. Väljer man enbart KS så tänk på att det kan krävar lång exponering så upprepad dosering eller applicering om det är utvärtes kan krävas och det kan ta tid. 

Tar KS död på virus och virusinfekterade cancerceller?
Ja forkningen visar att silvernanopartiklar effektivt kan ta död på virus genom att dels bidra till att ta död på värdcellen och även virioner. Man har även sett i en studie på cancerceller som varit associerade med onkogenvirus, t ex Epstein-Barr där silvernanopartiklar har en  cytotoxiskt effekt virusinfekterade celler genom att aktivera lytisk replikation som beror på en ökning av reaktiva syreföreningar (ROS) och autofagi. Man ska tänka på att såna här studier görs i laboratorier på cellinjer och det behövs kliniska studier som verifierar resultaten. Tills dess är detta rent vetenskapligt att anse som hypoteser baserade på den forkning som hittills finns. 

Kan KS vara ta död på cancerceller?
Som jag skrev ovan så har silverjoner en cytotoxisk effekt på cancerceller som är förknippade med s k onkogenvirus. Detta är virus som är kända för att kunna orsaka cancer. T ex anses 2-3% av alla cancerfall vara associerade med Epstein-Barr viruset (EVB). Effekten som silver har på cancerceller gäller dock inte bara på sådana former av cancer.  Det forskningen visar är att silverjoner har en koncentrationsrelaterad cytotoxisk effekt på MCF-7 (bröstcancercellinje) och påverkar inte viabiliteten (ett finare ord för livsduglighet) hos friska PBMC (mononukleära celler från perifert blod) nämnvärt. Skillnaden mellan LD50 (3.5ng/mL) och LD100 14ng/mL) var en cytotoxicitet på 3,05%. LDxx är förövrigt högre i friska celler än i cancerceller vilket man ser tydligt på bilden nedan. LD står för lethal dose vilken dos som krävs för att 50 respektive 100 procent i en given grupp, i det här fallet celler, ska dö.

 


Ändrar cancercellens energiproduktion
Vidare har man visat att kolloidalt silver leder till minskade nivåer av laktatdehydrogenas (LDH) i både cancerceller och friska celler. Effekten är dosrelaterad. LDH är ett enzym som omvandlar pyruvat till laktat (och tvärtom). Laktatdehydrogenaser (finns flera undergrupper) är uppreglerade i cancerceller. Det är allmänt känt att cancerceller föredrar glykolys även om tillgång på syre finns (Warburg-effekten). Mindre LDH i cancercellen bidrar till lägre produktion av ATP, minskat glutation och NADPH samt ökad produktion av ROS. 

Påverkar REDOX-homeostasen
Effekten av silverjoner på intra- och extracellulära antioxidanter visar en ökad produktion av  superoxiddismutas (SOD) i både cancerceller och friska celler medan katalas och glutationperoxidas (dessa bryter ned väteperoxid) inte påverkades nämnvärt. SOD’s roll är att omvandla superoxidradikaler till väteperoxid (H2O2). Väteperoxid kan i sin tur brytas ned av katalas och glutationperoxidas för att bilda syre och vatten. KS ökar alltså SOD men inte de enzymer som ska bryta ned det väteperoxid som bildas. Detta skapar en överproduktion av väteperoxid som är en kraftfull oxidant. I mycket låg koncentration anses väteperoxid ha en stimulerande effekt på celltillväxt men vid stigande koncentration leder det stoppad tillväxt, apoptos och slutligen nekros om koncentrationen blir väldigt hög. Man tror att cancerceller är extra känsliga för väteperoxid i båda riktningarna, dvs att de är känsligare för väteperoxidens tillväxtstimulerande effekt i låg koncentration men också för dess cytotoxiska effekt i högre koncentration. Cancerceller producerar redan från början mer ROS än vanliga celler och det finns ett tak för alla celler där de inte klarar av mer ROS. I cancerceller är taket nästan nått från början medan det i friska celler finns gott om utrymme tills taket är nått. Den här skillnaden mellan friska celler och cancerceller utgör ett terapeutiskt fönster. Och när det gäller KS kan detta fönster utnyttjas för att skapa en obalans i cellens reduktion och oxidationssystem genom att dels öka produktionen av ROS och den ökade produktionen av SOD utan korrellerande ökning av katalas och glutationperoxidas leder till ökade nivåer av väteperoxid som är cytotoxiskt.

Den cytotoxiska effekten av KS motverkas av NAC
Studien jag skrev om lite tidigare i texten visade också att silverpartiklarnas cytotoxiska effekt på onkogenvirus-associerad cancer eliminerades vid tillförsel av NAC (N-acetylcystein). NAC är läkemedelsklassat i Sverige men är egentligen bara en acetylerad aminosyra. NAC är väldigt effektiv på att öka nivån av glutation i celler. Glutation är cellernas egna antioxidant som skyddar friska celler men tyvärr även cancerceller så att de blir mer resistenta mot cellgifter och strålning men även mot alternativa behandlingsformer såsom silvernanopartiklar. En stor del av  effekten av de flesta behandlingsmetoder sker nämligen via en ökning av ROS som får cancercellen att dö av oxidativ stress. Glutation är en mästare på att oskadliggöra ROS. 

Dosering av KS?
Ja doseringen är det som känns som det svåraste med KS. Dosen måste liksom anpassas till åkomman som man har tänkt att "behandla".  Många tar 1-2 matskedar 1-2 gånger dagligen medan andra går upp i dos. 
KS används ofta lokalt vid t ex infektioner, svamp etc och kan man hälla över lite KS i en sprejflaska och spruta på området eller i munnen vid halsont. Att tänka på att mer inte alltid är bättre vilket studier på cellerna högre upp visade. Exponeringstiden kan vara betydligt viktigare vilket innebär att mindre doser mer utspritt kan vara ett bra alternativ. 


Källor:
Appl Environ Microbiol. 2008 Apr; 74(7):2171-8.
Sci Transl Med. 2013 Jun 19; 5(190):190ra81.
Nanotoxicology. 2016; 10(5): 513–520.
Nanotoxicology. 2015 May;9(3):279-89.
J Altern Complement Med. 2013 Mar;19(3):224-31
Sci Total Environ. 2015 Jul 15;521-522:305-14.
Biometals. 2009 Apr;22(2):235-42
PLoS One. 2014; 9(10): e108876.
Iran J Biotechnol. 2015 Dec; 13(4): 38–42.
J Nanobiotechnology. 2010; 8: 1.
Int J Nanomedicine. 2013; 8: 4303–4314.
Antibiotics (Basel). 2018 Dec; 7(4): 93.
J Exp Clin Cancer Res. 2010 Nov 16;29:148
J Cell Physiol. 1992 Dec; 153(3):539-49.
Am J Ind Med. 2009 Mar;52(3):246-50